Prečo študovať v Kolégiu Antona Neuwirtha?

Naučíš sa kriticky myslieť, skúmať, formulovať argumenty a posudzovať ich pravdivosť. Pomôže ti to v ďalšom štúdiu, ale aj v profesionálnom živote.

V Kolégiu nečakaj klasické prednášky. Dôraz kladieme na semináre, tutoriály, písanie esejí a diskusie (kolokviá). Nechceme Ťa zahltiť informáciami ani nevyžadujeme memorovanie faktov. Chceme podnietiť tvoju schopnosť kriticky myslieť a nestrácať pri tom srdce.

„Presne si pamätám jednu z prvých viet v Kolégiu: ‚Prišli sme do Kolégia, aby sme sa naučili rozmýšľať.’ Vtedy som si myslel, že je to dosť povýšenecká fráza. Teraz chápem, ako povýšenecky som rozmýšľal ja. Úplne sa zmenil môj vzťah ku knihám, ku štúdiu a vznietila sa vo mne ‚túžba po poznaní’.”

Jakub Betinskýabsolvent 4. ročníka KAN

Študijno-formačný program popri univerzite

Ponúkame Ti možnosť pre intelektuálny, profesionálny a duchovný rozvoj. Kurzy praktickej filozofie, dedičstva západnej civilizácie a kolokviá ti umožnia rozšíriť znalosti a dokázať ich aj obhájiť. Program je obohatený o víkendové akcie a spoločenské aktivity Kolégia.

Štúdium v štýle prestížnych univerzít

Kolégium funguje podľa vzoru prestížnych stredovekých univerzít. Rovnako ako v Oxforde, aj tu študenti a učitelia spolu diskutujú, stolujú a modlia sa. Veríme, že pravé poznanie neprichádza len spoza katedry v prednáškovej sále. Našou základnou vyučovacou metódou sú interaktívne semináre.

Študentský internát v kaštieli

Dva roky v Kolégiu znamenajú pobyt v prostredí kaštieľa z 18. storočia. V druhej polovici 20. storočia sa jeho vlastníkmi stali jezuiti, ktorí tu zriadili internát. V roku 2009 sa kaštieľ stal aj sídlom Kolégia. Jeho súčasťou je krásna záhrada a príjemné prostredie na štúdium a relax.

Živé spoločenstvo mladých ľudí

Ako študent KAN spoznáš široký okruh jeho priaznivcov. Po úspešnom absolvovaní  programu sa môžeš stať členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré dnes združuje mladých profesionálov z rôznych oblastí. Pobyt v Kolégiu je tak neopakovateľnou šancou byť v centre rozrastajúceho sa spoločenstva zaujímavých ľudí zmýšľajúcich podobne ako ty.

Inšpirujúce akademické prostredie

Štúdium slobodných umení je príležitosťou stretnúť sa s mysliteľmi západnej civilizácie. Čítanie veľkých diel, diskusie a písanie esejí ťa naučia prehodnocovať svoje postoje a formulovať myšlienky jasne a presvedčivo. A napokon, kolokviá na aktuálne témy ti umožnia uplatniť nadobudnuté poznatky pri reflexii súčasného politického a spoločenského vývoja.

Pedagógovia so záujmom o Teba

V Kolégiu nepoznáme nedostupných pedagógov s obmedzenými konzultačnými hodinami. Študenti sú spolu s pedagógmi členmi jedného kolégia, a teda sú partnermi na ceste za poznaním. Naši pedagógovia ti budú vždy nablízku, ochotní odpovedať na tvoje otázky, poradiť a vypočuť si ťa.