Duchovný pilier v Kolégiu

Kaplnka, ktorá symbolizuje duchovný pilier v Kolégiu, sa v ňom nenachádza náhodou. Ak sa získané vedomosti majú stať súčasťou nášho myslenia a života, ak majú formovať naše konanie a postoje, musia byť konfrontované s naším najhlbším vnútrom, s naším duchovným rozmerom. Kaplnku je možné využiť taktiež na spoločnú modlitbu kompletória, vešpier či ranných chvál alebo na osobnú modlitbu počas celého dňa.

Organizácia duchovného života v Kolégiu záleží hlavne od aktivity študentov a tvojej vlastnej vole, keďže v Kolégiu nie je nik, kto by ťa kontroloval alebo hodnotil v intenzite či kvantite tvojho vlastného duchovného prežívania.

Duchovný život má tieto nosné momenty: obsahová zložka, programová úprava a jeho personalizácia.

Obsahová zložka

Obsahová zložka pozostáva z týchto prvkov: načúvanie Slova, mlčanie kontemplácie, spoločné slávenie Eucharistie, spoločné večerné stíšenie sa a krátka modlitba, adorácie. Toto všetko je ponukové menu pozvania k slobodnému zapojeniu sa.

Programová zložka

K stabilite a rytmickému tempu spoločného života členov Kolégia prispievajú tieto okamihy: každotýždenná pondelková komunitná sv. omša slávená v kaplnke Kolégia a možnosť jej každodenného slávenia denne o 19.30. Kolorit ponúk je doplňovaný víkendovými duchovnými obnovami, ktoré sa spravidla viažu na obdobie adventu a pôstu.

Personalizácia

Tento moment je dôsledkom a spätne aj predpokladom predchádzajúcich dvoch naznačených momentov rytmiky duchovného života členov Kolégia. Jeho sústavu tvoria tieto prvky: súkromný duchovný život jednotlivca, možnosť sviatosti zmierenia, platforma možností pre otvorený duchovný rozhovor.

Víkendová duchovná obnova

Počas školského roka poskytuje čas a miesto, kde si študenti okrem duchovného obnovenia môžu na vlastnej koži zažiť aj skúsenosť so západným mníšstvom, ktoré je stálym elementom západnej civilizácie už viac ako tisíc rokov v nádhernom prostredí benediktínskeho kláštora v Sampore.

Osobnosť kňaza Pavla Solčányho SJ

Súčasťou duchovného života  je aj osobnosť kňaza Pavla Solčányho SJ a jeho obetavá a ochotná prítomnosť. Túto ponuku sa študenti postupne naučili využívať a stala sa dôležitou súčasťou ich životov. Možnosť kedykoľvek sa pozhovárať či už s Bohom v kaplnke, alebo kňazom, ktorý na študentov mal čas znamenala pre mnohých príležitosť na skutočnú zmenu a nápravu postojov, voči cirkvi, Bohu alebo spoločnosti.

Blízkosť ivanskej jezuitskej komunity

Prakticky dennodenná interakcia so sestrami a pátrami v jezuitskej komunite pri kaštieli dáva študentom možnosť nazrieť do cnostného života ľudí, ktorí svoj život zasvätili Bohu. Naopak, aj svet študentov je obohatením pre komunitu jezuitov, žijúcu pri kaštieli.

Ďalšie aktivity

Okrem týchto aktivít si študenti môžu zriadiť vlastné duchovné, modlitbové či biblické stretnutia. Taktiež tu existuje možnosť zapojiť sa do spevu v rámci zboru, ktorý v Kolégiu tento rok veľmi úspešne funguje, či vo farskom zbore, kde sa hudobne založení študenti realizovali v minulých rokoch.

Oproti kaštieľu sa taktiež nachádza kostol katolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa, kde môžu študenti denne využívať bežné farské služby – sv. omša, spoveď, duchovný rozhovor, zapojenie sa do života farnosti…